WKI Isoliertechnik Sp. z o.o.

ul. Gryfi?ska 49, WE?TY?
74-100 GRYFINO
woj. zachodniopomorskie, Polska
SUPER STYROPIAN Z GRAFITEM - NEOPOR®

P?yty perymetryczne WKI
 

P?yty perymetryczne WKIP?yty perymetryczne WKI "IZO-PERYMETR" s? specjalistycznymi p?ytami do hydroizolacji izolacji termicznej w budownictwie mieszkaniowym i przemys?owym. Produkowane s? z polistyrenu ekspandowanego o g?sto?ci minimum 30 kg/m3. a dzi?ki nowoczesnej technologii ich wytwarzania uzyskuj? znakomite w?asno?ci fizykochemiczne. Charakteryzuj? si? niskim wspó?czynnikiem przewodno?ci cieplnej, du?a odporno?ci? na wilgo? i wysok? wytrzyma?o?ci? na ?ciskanie. Porównywalne s? do parametrów uzyskiwanych przez p?yty z polistyrenu ekstrudowanego.

Zastosowanie Charakterystyka

Zalety P?yty perymetrycznej WKI "IZO-PERYMETR"

 • wysokie parametry techniczne i w?a?ciwo?ci fizyczne (wysoka wytrzyma?o?? na ?ciskanie, niski wspó?czynnik przewodzenia ciep?a, znikoma nasi?kliwo??),
 • nie ulega utlenianiu, jest odporny na promienie UV i na dzia?anie ró?nych kwasów,
 • gwarantuje dobr? izolacyjno?? i odporno?? na uszkodzenia mechaniczne (wytrzyma?e na obci??enia mechaniczne),
 • skutecznie odprowadza wody przygruntowe,
 • nie ch?onie wilgoci,
 • nie ulega biodegradacji i jest odporna na wilgotne ?rodowisko (zachowuje swoje w?a?ciwo?ci fizyczne i wymiary),
 • nie zawiera substancji szkodliwych dla ?rodowiska i dla zdrowia cz?owieka,
 • odporna na starzenie si?,
 • kszta?t p?yty pozwala na ?atwy monta? i dobr? izolacyjno??,
 • odpowiednia sztywno??, która przeciwdzia?a ugi?ciu p?yty oraz spr??ysto?? pozwalaj?ca na szczelne u?o?enie i dopasowanie p?yty do powierzchni fundamentów,
 • izolacja zewn?trzna likwiduje mostki cieplne szczególnie w strefie coko?u.


NASZA OFERTA


WKI EPS 040 Fasada
p?yty styropianowe
WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
p?yty styropianowe
WKI dB λ 035 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI dB λ Plus 032 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI IZO-PERYMETR
p?yty perymetryczne


FIRMAOFERTAFORMULARZKONTAKTTECHNOLOGIEE-mail
 
tre?ci? naszego serwisu jest: xxxxx