WKI Isoliertechnik Sp. z o.o.

ul. Gryfi?ska 49, WE?TY?
74-100 GRYFINO
woj. zachodniopomorskie, Polska
SUPER STYROPIAN Z GRAFITEM - NEOPOR®

P?yty fasadowe WKI dB λ Plus 032 Fasada
 

P?yty styropianowe, piankowe WKI dB λ Plus 032 Fasada s? produkowane na bazie surowca Neopor®. S? koloru srebrzystoszarego, poniewa? zawieraj? cz?steczki grafitu, który znacznie zwi?ksza w?a?ciwo?ci izolacyjne. Cz?steczki te odbijaj? i poch?aniaj? promieniowanie cieplne. W ten sposób p?yty mog? by? bardzo cienkie i posiada? wysoka skuteczno?? izolacyjn?. Dzi?ki temu oprócz oszcz?dno?ci energii pojawia si? efekt ochrony zasobów naturalnych. S? to zalety wp?ywaj?ce pozytywnie na bilans ?rodowiska. Zastosowanie materia?ów izolacyjnych z Neoporu® zwi?ksza warto?? budynku i jednocze?nie poprawia klimat panuj?cy w mieszkaniu.

Budynek ocieplony p?ytami z Neoporu® ma o przynajmniej 16% lepsze parametry cieplne ni? w przypadku tradycyjnych p?yt styropianowych o tej samej grubo?ci.

Standardowe wymiary 1000 x 500 (grubo?? od 10 mm - wg ?yczenia klienta)

Zastosowanie Charakterystyka


Wskazówki dotycz?ce sk?adowania i wykonawstwa


Sk?aduj?c p?yty Neopor® nale?y uwzgl?dnia?, aby nie by?y one nara?one na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych. Nawet krótkotrwale nas?onecznienie mo?e ze wzgl?du na ekstremalne poch?anianie energii spowodowa? deformacje p?yt. Je?eli mimo to p?yty maj? si? d?u?ej znajdowa? poza magazynem, nale?y je okry? specjaln? foli? chroni?c? przed s?o?cem.
P?yty Neopor® firmy WKI dostarczane s? w specjalnej folii chroni?cej przed s?o?cem, która zapewnia tymczasowa ochron? podczas transportu.

W ten sam sposób nale?y os?ania? elewacje oklejone, ale jeszcze nie otynkowane.

NASZA OFERTA


WKI EPS 040 Fasada
p?yty styropianowe
WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
p?yty styropianowe
WKI dB λ 035 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI dB λ Plus 032 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI IZO-PERYMETR
p?yty perymetryczne


FIRMAOFERTAFORMULARZKONTAKTTECHNOLOGIEE-mail
 
tre?ci? naszego serwisu jest: xxxxx