WKI Isoliertechnik Sp. z o.o.

ul. Gryfi?ska 49, WE?TY?
74-100 GRYFINO
woj. zachodniopomorskie, Polska
SUPER STYROPIAN Z GRAFITEM - NEOPOR®

TECHNOLOGIE
 

Co to jest EPS?styropiany->styropian_bialy

EPS to termoplastyczne tworzywo sztuczne. Sk?ada si? ono z polistyrenu ekspandowanego - pianki (styropian) i posiada zabezpieczenie przed palno?ci?. Dlatego jest trudno zapalne. Posiada bardzo dobre w?a?ciwo?ci izolacyjne. Materia?y izolacyjne z EPS daj? optymaln? ochron? przed zimnem, ciep?em i wilgoci?, oraz doskonale zachowuj? kszta?t, s? nieszkodliwe dla ?rodowiska oraz nadaj? si? do odzysku. Dodatkowo zapewniaj? one przyjemny klimat niezale?nie od pory roku i warunków atmosferycznych, ale równie? w znacznym stopniu redukuj? koszty energii w nowym i starym budownictwie.

Co to jest Neopor®?

styropiany->styropian_czarny P?yty styropianowe, piankowe WKI dB λ 035 i WKI db λ plus 032 s? produkowane na bazie surowca Neopor®. S? koloru srebrzysto szarego, poniewa? zawieraj? cz?steczki grafitu, który znacznie zwi?ksza w?a?ciwo?ci izolacyjne. Cz?steczki te odbijaj? i poch?aniaj? promieniowanie cieplne. W ten sposób p?yty mog? by? bardzo cienkie i posiada? wysok? skuteczno?? izolacyjn?. Dzi?ki temu oprócz oszcz?dno?ci energii pojawia si? efekt ochrony zasobów naturalnych. S? to zalety wp?ywaj?ce pozytywnie na bilans ?rodowiska. Zastosowanie materia?ów izolacyjnych z Neoporu® zwi?ksza warto?? budynku i jednocze?nie poprawia klimat panuj?cy w mieszkaniu.

Budynek ocieplony p?ytami z Neoporu® ma o przynajmniej 16% lepsze parametry cieplne ni? w przypadku tradycyjnych p?yt styropianowych o tej samej grubo?ci.NASZA OFERTA


WKI EPS 040 Fasada
p?yty styropianowe
WKI EPS 038 Dach/Pod?oga
p?yty styropianowe
WKI dB λ 035 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI dB λ Plus 032 Fasada
styropian Neopor® z grafitem
WKI IZO-PERYMETR
p?yty perymetryczne

 

FIRMAOFERTAFORMULARZKONTAKTTECHNOLOGIEE-mail
 
tre?ci? naszego serwisu jest: xxxxx