Zastosowanie p?yt styropianowych WKI EPS 040 Fasada
 

P?yty styropianowe WKI EPS 040 Fasada stosuje si? do:

  • docieplania ?cian metod? lekk?-mokr?
  • jako element izolacyjny i konstrukcyjny w klejonych p?ytach warstwowych.

P?yty styropianowe WKI EPS 040 Fasada nadaj? si? doskonale do ocieplania budynków metod? lekk?-mokr? dzi?ki odpowiednim w?a?ciwo?ciom fizyko-mechanicznym jak: termoizolacja, naturalnej hydrofobowo??, paroprzepuszczalno??, wytrzyma?o??, odporno?ci na starzenie si?.

P?yty WKI EPS 040 Fasada s? ekologiczne, wolne od zwi?zków FCKW, które niszcz? warstw? ozonow? i bezpieczne dla zdrowia cz?owieka.

P?yty WKI EPS 040 Fasada, s? bardzo lekkie (kilkakrotnie l?ejsze ni? alternatywne materia?y izolacyjne), a co za tym idzie ?atwe w obróbce i zamontowaniu.

Izolacja zewn?trzna p?yt styropianowych WKI EPS 040 Fasada wykonana z posiada decyduj?ce zalety z punktu widzenia fizyki budowli:

  • Budynek okryty jest otulin? ochronn?, która jest jak druga skóra i likwiduje wszelkie mostki termiczne, powsta?e na skutek wykonania ?cian, nadpro?y, wie?ców i wn?k za grzejnikami.
  • Mo?liwe jest ca?kowite wykorzystanie akumulacji cieplnej zewn?trznych ?cian no?nych. Zapobiega to zbyt szybkiemu wych?adzaniu pomieszcze?, a z drugiej strony nie dochodzi do ich przegrzania w okresie letnim.
  • Termoizolacja wykonana od zewn?trz zapobiega wahaniom temperatur w ?cianie no?nej. Zmniejszaj? si? napr??enia termiczne i deformacje konstrukcji no?nej, a przez to maleje niebezpiecze?stwo powstawania rys. Izolacja zewn?trzna jest wi?c inwestycj? w d?ugotrwa?e utrzymanie budynku.
  • W przypadku ?ciany izolowanej od zewn?trz wewn?trzna jej strona wykazuje wy?sz? temperatur?, ni? w przypadku ?ciany nie izolowanej. To przyczynia si? w sposób istotny do dobrego samopoczucia mieszka?ców oraz dodatkowo przysparza oszcz?dno?ci. Im wy?sza jest temperatura powierzchni ?ciany, tym mniejsza temperatura pomieszczenia potrzebna jest do utrzymania tego samego komfortu cieplnego.
  • Podwy?szona temperatura od strony wewn?trznej zapobiega tak?e zagrzybieniu.
  • Znajduj?ca si? po stronie zewn?trznej izolacja cieplna zapewnia równie? poprawn? dyfuzj? pary wodnej, poniewa? ?ciana no?na znajduje si? po "ciep?ej stronie". Im wy?sza temperatura ?ciany, tym mniejsze prawdopodobie?stwo, ?e w ?cianach zgromadzi si? woda kondensacyjna.