Charakterystyka p?yt WKI EPS 040 Fasada
 

Dane techniczne:

W?a?ciwo?ci Warto?ci osi?gane
G?sto?? > 15 kg/m3
Ch?onno?? wody po 24 godz. < 0,55%
Napr??enia ?ciskaj?ce przy 10% odkszta?ceniu wzgl?dnym > 0,80 kPa
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie > 170 kPa
Wspó?czynnik przewodzenia ciep?a l < 0,036
Zdolno?? samoga?ni?cia samogasn?cy

Zmiana oporu cieplnego w zale?no?ci od grubo?ci p?yt styropianowych WKI EPS 040 Fasada

Grubo?? (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140
Przewodno?? cieplna l W/(m?K)
0,040
Opór cieplny (m2·K)/W 0,50 0,57 1,00 1,25 1,50 1,71 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 4,50

Oznaczenia kodowe:
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

W?a?ciwo?ci

Kodowe oznaczenie

Osi?gane warto?ci

tolerancja grubo?ci

T2

+/- 1 mm

tolerancja d?ugo?ci

L2

+/- 2 mm

tolerancja szeroko?ci

W2

+/- 2 mm

prostok?tno??

S2

+/- 2 mm/1000mm

p?asko??

P3

+/- 10 mm

wytrzyma?o?? na zginanie

BS115

>= 115 kPa

poziom napr??enia ?ciskaj?cego przy 10% odkszta?ceniu wzgl?dnym

CS(10)70

>= 70 KkPa

klasa stabilno?ci wymiarowej w sta?ych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2

+/- 0,2 %

klasa stabilno?ci wymiarowej w okre?lonych warunkach temperatury i wilgotno?ci

DS(70,-)2

2%

poziom wytrzyma?o?ci na rozci?ganie prostopadle do powierzchni czo?owych

TR100

>= 100 kPa

Wymiary
Format p?yt 1000 x 500 mm (standard), grubo?? od 10 do 500 mm co 10 mm

Opakowanie
Grubo?? p?yt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 200
Ilo?? p?yt w paczce 40 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3
Obj?to?? paczki (m3/op.) 0,20 0,25 0,24 0,24 0,25 0,24 0,245 0,24 0,225 0,25 0,22 0,24 0,26 0,21 0,225 0,24 0,3
Pow. p?yt (m2/op.) 20 12,5 8 6 5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

W przypadku ocieplania budynków metod? lekko-mokr? przy u?yciu p?yt styropianowych WKI EPS 040 Fasada z nie frezowanymi kraw?dziami mog? powstawa? mostki termiczne. Aby tego unikn?? proponuje si? stosowanie p?yt WKI EPS 040 Fasada z kraw?dziami frezowanymi na zak?adk? lub pióro i wpust.

Wymiary p?yt frezowanych
Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubo?? od 50 do 150 mm co 10 mm.

Opakowanie
>
Grubo?? p?yt (mm) 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Ilo?? p?yt w paczce 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3
Obj?to?? paczki (m3/op.) 0,235 0,226 0,230 0,226 0,212 0,235 0,207 0,226 0,245 0,212 0,212
Pow. p?yt (m2/op.) 4,70 3,76 3,29 2,82 2,35 2,35 1,88 1,88 1,88 1,41 1,41